Môj výskum

Výskumný program „Ekonomické experimenty v projektovom managemente“

Výskumný program realizovaný v rokoch 2016 – 2020 v rámci dizertačnej práce na Macquarie Graduate School of Management v Sydney. Pozostáva z troch vedeckých štúdií, ktoré sú zamerané na faktory spôsobujúce systematické chyby v časových odhadoch a projektových plánoch.

V štúdii 1 (vedecký článok, populárno-vedecký článok vo Forbes) sme dokázali, že na odhady trvania projektu majú nezanedbateľný vplyv psychologické kotvy – napríklad odhady „z brucha“, laické názory či očakávania okolia. Tieto kotvy spôsobujú systematické chyby v projektových plánoch, zväčša ide o podcenenie času potrebného na realizáciu projektu. Vplyv kotiev nemizne ani pri opakovanej realizácii projektu – majú teda na odhady silnejší vplyv ako skúsenosti.

V štúdii 2 (vedecký článok) publikovanej v časopise Production and Operations Management, zaradenom v zozname Financial Times Top 50, sme testovali dve intervencie, ktoré by mohli pomôcť plánovať projekty presnejšie. Konkrétne išlo a vytvorenie detailnejšej projektovej špecifikácie, a poskytnutie „historických“ údajov o dĺžke trvania podobných projektov v minulosti. Zistili sme, že detailná špecifikácia presnosť odhadov nezlepšuje, zatiaľ čo historické údaje áno. Zároveň sme zistili, že ľudia majú rovnakú (privysokú) dôveru v presnosť svojich odhadov, bez ohľadu na to, čo o projekte pri jeho plánovaní vedia, či nevedia.

V štúdii 3 (vedecký článok) sme testovali, či sa presnosť odhadov zlepší, ak k tomu budú projektové tímy finančne motivované. Zároveň sme testovali aj vplyv finančnej motivácie na čo najrýchlejšie dokončenie projektu. Odhalili sme skytú neefektivitu – ak sú projektové tímy motivované iba za odovzdanie projektu načas, majú tendenciu umelo nafúknuť odhad dĺžky trvania projektu a potom pracovať pomalšie. Túto neefektivitu je možné do istej miery potlačiť finančnou motiváciou za rýchlosť realizácie projektu.

Výskumný program „Zlepšovanie účinnosti dobročinných príspevkov a trhu dobrovoľníckej činnosti“

Výskumný program realizovaný od roku 2019 v spolupráci s University of Sydney a Masarykovou Univerzitou. Pozostáva z piatich vedeckých štúdií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie spoločenského blahobytu prostredníctvom zlepšenia efektivity dobročinných a dobrovoľníckych činností. Testujeme spôsoby, ako môžu nadácie a charitatívne organizácie lepšie signalizovať svoje aktuálne potreby smerom k verejnosti. Cieľom je, aby nedochádzalo k nechceným substitučným efektom (napr. odlivu prostriedkov od dôležitejších spoločenských problémov smerom k tým menej dôležitým), a aby sa zlepšila priestorová a časová koordinácia dobrovoľníkov, teda aby nedochádzalo k zbytočným prebytkom dobrovoľníckej práce, ale ani k nedostatkom, ktorým bolo možné sa vyhnúť.

Výskumný program „Vplyv psychologických postrčení a ekonomických stimulov na plnenie daňových povinností“

Výskumný program realizovaný od roku 2021, v spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe. V posledných rokoch sa mnoho krajín snažilo zvýšiť mieru dodržiavania daňových povinností využitím psychologických postrčení. Hoci niektoré štúdie reportujú zvýšenie súčinnosti, tieto intervencie sa nestretli vždy s úspechom. Navyše, efekty postrčení nie sú dostatočne preskúmané v dlhodobom horizonte. Domnievame sa, že postrčenie môže byť úspešné iba ak je v súlade s ekonomickými stimulmi daňovníka. Zároveň predpokladáme, že je možné dosiahnuť aj dlhodobú súčinnosť, a to periodickou implementáciou intervencie. Ak je však daňovník postrčený k akcii, ktorá nie je kompatibilná s jeho ekonomickými stimulmi, postrčenie nebude mať pozitívny efekt a môže dokonca mieru daňového plnenia znížiť. Efektívnosť postrčení plánujeme testovať kontrolovaným laboratórnym experimentom, v ktorom budeme manipulovať, či je pre daňovníka racionálne (výhodné) dane platiť alebo nie, a tiež s frekvenciou postrčenia. Projekt vygeneruje empirické zistenia nutné pre formulovanie efektívnych behaviorálnych intervencií vo verejnej politike.