Behaviorálny projektový manažment

Keď znalosť metodológie nestačí

V roku 2010 som ako čerstvý absolvent vysokej školy začal pracovať na pozícii projektového manažéra. V tom čase som bol jeden z mála projektových manažérov vo firme s príslušným vzdelaním a svoje teoretické znalosti som naďalej rozvíjal. Úspešne som prešiel aj certifikáciou Project Management Professional. V každom zo svojich projektov som sa snažil dôkladne aplikovať formálnu metodológiu projektového manažmentu a očakával, že moje projekty budú výnimočne úspešné. Avšak realita bola iná. V projektoch, ktoré som viedol, sa neustále objavovali typické projektové problémy – príliš optimistické časové harmonogramy, nepresné rozpočty, nedostatočné definície cieľov, očakávaných výstupov a rizík, či nedostatočné zapojenie a motivácia projektového tímu.

Postupne som pochopil, že znalosť projektovej metodológie nestačí. 100% členov vášho tímu sú ľudia. 100% vašich stakeholderov sú ľudia. 100% vašich zákazníkov sú ľudia. Kľúčovou podmienkou úspechu projektu je preto porozumenie mechanizmom ľudského rozhodovania a správania. Ako ľudia premýšľajú, ako tvoria odhady a projektové plány? Akých chýb sa pri tom dopúšťajú a ako je možné proces plánovania zefektívniť? Ako zabezpečiť v rámci projektu efektívnu koordináciu a spoluprácu? Ako efektívne komunikovať so stakeholdermi a ako motivovať projektový tím?

 

Workshop „Behaviorálny projektový manažment“

Workshop sa zameriava na najdôležitejšie vzory a mechanizmy ľudského rozhodovania a správania, odhalené počas desaťročí behaviorálneho výskumu v psychológii, ekonómii, sociológii a manažmente. Dozviete sa, ako ľudia tvoria svoje úsudky a predpovede, ako sa rozhodujú, ako je správanie ovplyvňované rôznym rozhodovacím kontextom, a tiež ako je možné tieto poznatky využiť pri plánovaní a riadení projektov.


Počas workshopu budete aktívne riešiť rozhodovacie problémy a strategické hry, s cieľom hlbšie porozumieť mechanizmu svojho vlastného rozhodovania. Svoje premýšľanie a správanie si budete môcť porovnať s výsledkami rôznych behaviorálnych experimentov. Zároveň budete navrhovať behaviorálne riešenia na problémy, ktorým čelíte pri plánovaní a riadení svojich vlastných projektov. Na workshope sa tak naučíte lepšie predvídať ľudské správanie, ale tiež efektívne usmerniť rozhodnutia svojho projektového tímu, či stakeholderov a zákazníkov.

 

Ako workshop prebieha a pre koho je určený?

Workshop je dvojdňový. Prvý deň je zameraný na aplikáciu poznatkov z behaviorálneho výskumu pri iniciácii a plánovaní projektu, zatiaľ čo druhý deň je zameraný na behaviorálne aspekty realizačnej fázy projektu – strategické interakcie („hry“), vyjednávanie so stakeholdermi a motiváciu projektového tímu. Počas oboch dní účastníci navrhujú a diskutujú behaviorálne riešenia na konkrétne problémy, ktorým aktuálne čelia.

Workshop prebieha v malých skupinách, ktoré umožňujú dostatočne individuálny prístup, ale zároveň tiež efektívnu spätnú väzbu od ostatných účastníkov. Je možné ho realizovať pre tím z jednej organizácie – výhodou je hlbšie zameranie sa na konkrétne problémy, ale aj pre skupinu účastníkov z rôznych organizácií – výhodou je širší záber a výmena skúseností.

Workshop je vhodný najmä pre projektových manažérov a koordinátorov, ale tiež pre vlastníkov projektov či PMO manažérov.

 

Rámcový program workshopu

Deň 1 – Predprojektová fáza

Porozumenie procesu rozhodovania a odhadovania

 • Ako sa ľudia rozhodujú? Ako sa tvoria rozhodnutia na podvedomej a emočnej úrovni?
 • Ako ľudia pracujú s dátami a štatistikami?
 • Ako vplýva na správanie kontext a rozhodovacie prostredie?
Aktivita – riešenie rozhodovacích problémov.
Individuálne odhady a rozhodnutia

 • Aké systematické tendencie správania a chyby pri rozhodovaní boli odhalené výskumom?
 • Ako ľudia typicky pracujú s faktormi času, rizika a neistoty?
 • Ako sa vyhnúť typickým chybám pri zostavovaní časových harmonogramov, rozpočtov, zoznamu rizík, a ďalších plánov?
Diskusia – súčasné problémy, ktoré riešite v rámci vašich projektov.

Deň 2 – Realizačná fáza projektu

Strategické interakcie

 • Ako zabezpečiť efektívnu koordináciu a spoluprácu v rámci projektového tímu?
 • Ako vytvoriť a upevňovať vzťahy prostredníctvom princípov dôvery, férovosti a reciprocity?
 • Ako efektívne riadiť zmeny v rámci projektu?
Aktivita – strategické hry.
Vyjednávanie a motivácia

 • Ako sa pripraviť na vyjednávanie so stakeholdermi?
 • Ako efektívne komunikovať a získať stakeholderov na svoju stranu?
 • Ako efektívne motivovať svoj projektový tím?
Diskusia – tvorba behaviorálnych riešení na vaše aktuálne projektové problémy.

 

Lektor

Matej Lorko (Bio)

 • vyštudoval PhD program experimentálnej a behaviorálnej ekonómie na Macquarie University v Sydney
 • vyše 5 rokov pôsobil ako projektový manažér v U.S. Steel Košice
 • v súčasnosti pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Slovenskej akadémii vied
 • prednáša Behaviorálnu ekonómiu na Wirtschaftsuniversität vo Viedni
 • poskytuje poradenstvo pre rôzne organizácie, vrátane poisťovne Allianz, HC Košice, JTI Slovensko, Slovak Business Agency a Behavioral Insights Unit, New South Wales
 • svoj výskum publikuje v renomovaných vedeckých žurnáloch, zaradených v zozname Financial Times Top 50, píše o ňom napríklad aj Forbes
 • pravidelne prezentuje na konferenciách a vedeckých workshopoch na celom svete (napr. Vancouver, Los Angeles, Sydney, Brisbane, Abu Dhabí, Berlín, Boloňa, Viedeň)

 

Máte záujem?

Ozvite sa na matej@lorko.sk alebo vyplňte nasledujúci formulár.